หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

สรุปรายการที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ทัศนศิลป์ 5 รายการ

1.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นายกฤษฎา  วงศ์วาร

2.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นายกฤษฎา  วงศ์วาร

3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ครูผู้ควบคุม นายกิตติพงษ์  กงจีน

4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นายกฤษฎา  วงศ์วาร

5.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ครูผู้ควบคุม นายกิตติพงษ์  กงจีน

ดนตรีไทย 1 รายการ

1.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ครูผู้ควบคุม นางสาวภัสรา  พิดานปัน

ดนตรีสากล 4 รายการ

1.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร

2.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร

3.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร

4.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร

นาฏศิลป์ 2 รายการ

1.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ครููผู้ควบคุม นางศิวาไล  เตียวกุล /นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา /นางสาวนภัสวรรณ  หยุ่นตระกูล /นางสาวพาขวัญ  อภิเนาวนิเวศน์

2.การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ครููผู้ควบคุม นางศิวาไล  เตียวกุล /นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา

เรียนร่วม 1 รายการ

1.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ครูผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร