เผยแพร่ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้ชุดฝึกการขับร้องเพลงมาร์ชพิริยาลัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร

วิจัยชั้นเรียน 2559

ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาขากิจกรรมชุมนุม(ดุริยางค์) โดย ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร

รายงานการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ