ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ด.ช.ตรีเอก สมณา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จ.ลำปาง
ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ
ด.ช.ตรีเอก สมณา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ด.ช.ตรีเอก สมณา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
น.ส.ชนิดาภา เลิศสุวรรณ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ด.ช.ตรีเอก สมณา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 ณ จ.ลำปาง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ
น.ส.ชนิดาภา เลิศสุวรรณ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จ.ลำปาง
ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ

ครูขนิษฐา มาบุญธรรม รับรางวัลสถานศึกษา
ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน
จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันวงโยธวาทิต ธนาคารโรงเรียน

ครูปฏิภาณ อินทเนตร
รับรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมดีเด่น
จาก สพม.37