ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เลขที่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054 511104 โทรสาร 054 522210
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาคาร 6