ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สอนสาระวิชาดนตรี
นางขนิษฐา มาบุญธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สอนสาระวิชาดนตรี
นายเพียร ทองหมื่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สอนสาระวิชา ทัศนศิลป์
นายบุญยงค์ สังข์วรกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สอนสาระวิชา ดนตรี
นางศิวาไล เตียวกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สอนสาระวิชา นาฏศิลป์
นายกิตติพงษ์ กงจีน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนสาระวิชา ทัศนศิลป์
นายกฤษฎา วงศ์วาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนสาระวิชา ทัศนศิลป์


นางสาวไอริณ พันธ์เสนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สอนสาระวิชา นาฏศิลป์