กิจกรรมสาระดนตรี

วงดนตรี PRM Combo บรรเลงในงานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2560

การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาเขตโกศัยนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560

บูรณาการดนตรีกับวิชาฟิสิกส์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตโกศัยนคร

กิจกรรมต่าง ๆ