กิจกรรมสาระทัศนศิลป์

แข่งขันทักษะทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สหวิทยาเขตโกศัยนคร
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

กิจกรรมต่าง ๆ