กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างฝ่ายบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้

8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พิริยาลัย ครั้งที่ 1

ณ เขื่อนสิริกิต จ.อุตรดิตถ์